Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR dňa 02. 07. 2014 získalo  Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní osvedčenia o akreditácii študijného programu sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov s názvom:

ZÁKLADY KRÍZOVEJ INTERVENCIE

Študijný program sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov Základy krízovej intervencie je zosúladený s najnovšími poznatkami a odporúčaniami odborných spoločností a organizácií, je plne v súlade s filozofiou prevencie a podpory duševného zdravia zdravotníckych pracovníkov vystavených psychotraumatizujúcim udalostiam a situáciám.

Stredisko odbornej prípravy OS ZZS SR realizuje kurz Základy krízovej intervencie podľa príslušných ustanovení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov a v súlade s výnosom MZ SR zo 17. Septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov a na základe Rozhodnutia MZ SR o vydaní osvedčenia o akreditácii študijného programu sústavného vzdelávania s názvom Základy krízovej intervencie zo dňa 02. 07. 2014.

Prihláška na kurz základy krízovej intervencie – 8 hodín

Prihláška na kurz základy krízovej intervencie – 40 hodín

Vyplnenú prihlášku pošlite na e-mailovú adresu kurzy@155.sk

Prečo absolvovať kurz Základy krízovej intervencie?

 • získate teoretické vedomosti a praktické zručnosti v rozpoznaní varovných signálov vlastnej psychotraumatizácie,
 • budete vedieť zdôvodniť význam starostlivosti o duševné zdravie v kontexte s náhlou alebo dlhodobou psychotraumatizáciou,
 • osvojíte si prakticky použiteľné vedomosti, zručnosti a schopnosti rozlišovania adekvátnej intervencie „našitej“ na jednotlivca a typ udalosti s psychotraumatizujúcim potenciálom,
 • získate kredity za absolvovanie študijného programu sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Čo sa naučím v kurze Základy krízovej intervencie?

Teoretické vedomosti v programe Základy krízovej intervencie tvoria 50 % vzdelávacieho programu

Teoretické vedomosti

 • reakcie organizmu na záťaž a stres,
 • fázy krízy a prežívania traumy,
 • typológia krízy,
 • používané diagnostické kritériá,
 • formy starostlivosti o klientov postihnutých traumou,
 • zásady poskytovania krízovej intervencie,
 • individuálna krízová intervencia,
 • špecifiká krízovej intervencie u detí,
 • skupinová krízová intervencia,
 • starostlivosť o vlastné duševné zdravie.

Praktické skúsenosti a zručnosti v programe Základy krízovej intervencie tvoria 50 % vzdelávacieho programu

Praktické zručnosti

 • techniky na zvládanie stresu,
 • vedenie rozhovoru, techniky a postupy krízovej intervencie,
 • poskytovanie individuálnej krízovej intervencie v rôznych špecifických situáciách,
 • vedenie rozhovoru, techniky a postupy krízovej intervencie u detí,
 • techniky a postupy pri vedení skupinovej krízovej intervencie,
 • riešenie rizikových situácií.

Pre koho je vhodný kurz Základy krízovej intervencie?

Zdravotnícki pracovníci vykonávajúci zdravotnícke povolanie lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky záchranár , logopéd, psychológ, liečebný pedagóg okrem užitočných vedomostí a zručností za absolvovanie tohto kurzu získajú aj kredity.

Kurz však môžu absolvovať aj ostatní zdravotnícki pracovníci a pracovníci, vykonávajúci pomáhajúce profesie (napr. sociálni pracovníci, opatrovateľky a všetci tí, ktorí sú v rámci svojho povolania vystavení riziku pôsobenia psychotraumatických situácií.

Akou formou je kurz Základy krízovej intervencie organizovaný?

Kurz Základy krízovej intervencie je organizovaný prezenčnou formou (účastník kurzu sa osobne zúčastňuje kurzu a zapisuje sa do prezenčnej listiny – nemožnosť zastúpenia inou osobou) s priamym kontaktom lektora s účastníkom kurzu, pričom maximálny počet účastníkov na dvoch lektorov je 15.

Kedy je najbližší termín kurzu?

 • pre ucelené skupiny od 5do 15 účastníkov operatívne v nimi určenom termíne,
 • podľa dohody na základe individuálnych prihlášok po zhromaždení minimálneho počtu záujemcov.

Kedy a za akých podmienok ma zaradia do kurzu?

 • po vyplnení a doručení vyplnenej prihlášky (na stiahnutie nižšie)  elektronicky na uvedenú e-mailovú adresu alebo poštou na poštovú adresu organizácie spolu s dokladom (nemusí byť overený) o dosiahnutom zdravotníckom vzdelaní, prípadne osobne po dohovore s lektorom,
 • organizátor obratom kontaktuje prihláseného a poskytne informácie o úhrade účastníckeho poplatku, dátume konania kurzu a ostatných podrobnostiach kurzu,
 • po zaplatení, identifikácii účastníckeho poplatku na účet organizácie a overení si platnosti termínu kurzu.

Kde sa koná kurz?

V záujme udržania a zvyšovania kvality kurz prebieha v akreditovaných učebniach v priestoroch organizácie, akreditovanými lektormi a za použitia akreditovaných učebných pomôcok, trenažérov a akreditovanej metodiky výučby.

Adresa:
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Stredisko odbornej prípravy
Trnavská cesta 8/A,
820 05 Bratislava 25.

Po dohode s objednávateľom pre ucelené skupiny aspoň 8 účastníkov aj v iných vhodných priestoroch zabezpečených objednávateľom  (školiace miestnosti, zasadačka a iné – ak sú dostatočné vetrateľné a priestranné na praktický nácvik zručností).

Ako dlho trvá kurz?

 • celková dĺžka študijného programu je 40 hodín,
 • preškolenie raz za dva roky v rozsahu 8 hodín.

Ako prebieha výučba v kurze?

 • kurz Základy krízovej intervencie trvá 40 hodín, to znamená 5 x 8 hodín rozdelených do dvoch blokov (trojdňový a dvojdňový blok najneskôr po 2 mesiacoch),
 • teoretické témy sú zamerané predovšetkým na získanie základných vedomostí o pôsobení traumatizujúcich situácií na človeka, prejavoch traumy a postupov a techník na jej zvládanie za pomoci prezentačnej a dokumentačnej techniky (didaktická technika),
 • praktický nácvik prebieha v učebniach, účastníci riešia modelové situácie najčastejšie technikou hrania rolí.

Aká skúška  ma čaká?

Skúška zahŕňa riešenie modelovej situácie spojenej s poskytovaním krízovej intervencie druhej osobe, resp. skupine osôb a v teoretickom zdôvodnení použitého postupu. Vyhodnotenie spočíva v spätnej väzbe od osoby alebo osôb, ktorým bola poskytnutá krízová intervencia a od lektora. Dôraz sa bude klásť na adekvátny výber vhodného spôsobu poskytnutej krízovej intervencie v závislosti od zadanej modelovej situácie. Ak účastník preukáže schopnosť výberu adekvátnej pomoci a správny postup, bude slovne vyhodnotený „vyhovel/a“ v základnom aj v opakovacom kurze.

Kedy a aké potvrdenie dostanem?

Najneskôr do 5 dní po úspešnom absolvovaní skúšky vám bude zaslané doporučenou poštovou zásielkou „Potvrdenie o absolvovaní kurzu Základy krízovej intervencie“  spolu s informáciou o obsahu a rozsahu absolvovaného študijného programu. V potvrdení o absolvovaní študijného programu bude uvedený aj počet získaných kreditov za vzdelávaciu aktivitu v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Koľko za kurz Základy krízovej intervencie zaplatím?

 • účastnícky poplatok za študijný program Základy krízovej intervencie je stanovený vo výške  120,- € vrátane  DPH za osobu a kurz , vrátane vydania dokladov o absolvovaní kurzu,
 • občerstvenie vo forme tekutín (káva, čaj, minerálka) počas kurzu je súčasťou ceny,
 • stravovanie  účastníkov kurzu z kapacitných a iných dôvodov nezabezpečujeme,
 • ubytovanie účastníkov je možné vopred dohodnúť, ak je voľná ubytovacia kapacita (ubytovanie nie je súčasťou ceny kurzu, cena ubytovania podľa aktuálneho cenníka 6,-€/osoba/noc).

Čo si potrebujem priniesť na kurz?

 • doklad o úhrade účastníckeho poplatku (alebo jeho overenú fotokópiu k nahliadnutiu),
 • písacie potreby, chuť a energiu vzdelávať sa,
 • pripravíme Vám študijný materiál do ktorého si budete písať poznámky a po kurze odniesť so sebou,
 • kvôli Vášmu pohodliu a praktickým nácvikom odporúčame prísť v športovom alebo inom pohodlnom oblečení.

Ak máte ďalšie otázky, prineste ich na kurz – naši lektori Vám veľmi radi odpovedia na štrukturálne, procesné i odborné otázky.