Prevádzkovateľ: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Trnavská cesta 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 076 643, štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej aj ako „OS ZZS SR“ alebo „prevádzkovateľ“).
Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek slobodne odvolať, a to úplne alebo sčasti (i) zaslaním e-mailu o odvolaní súhlasu na adresu gdpr@155.sk alebo (ii) zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu OS ZZS SR uvedenú vyššie. Zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu nie je dotknutá.
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov OS ZZS SR a tretími stranami vrátane informácií o právach dotknutých osôb sú zverejnené na stránke www.155.sk, s ktorými som mal/a možnosť sa oboznámiť.

Bankový prevod na účet v Štátnej pokladnici

Číslo účtu: SK11 8180 0000 0070 0034 0891
Kód banky: 8180
Variabilný symbol: registračné číslo v príslušnej komore
Správa pre príjemcu: priezvisko registrovaného účastníka
Platba je možná výhradne prevodom na účet, platba v hotovosti je neakceptovateľná.
Registrácia je platná až po prijatí platby.
Kontakt pre informácie k registrácii : Mgr. Jozef Minár, jozef.minar@155.sk, 02/68207339